Economic effects of climate change across Russian regions (2012-2015)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskusCEMATin ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen Taloustieteen instituutinkolmivuotinen yhteishanke tutkii sääolojen vaikutuksia Venäjän aluetalouksiin. Hankkeen tavoitteena on analysoida alueellisten talousindikaattoreiden ja ilmastoskenaarioiden pohjalta, miten mahdolliset eri sääolot heijastuvat aluetalouksiin tulevina vuosikymmeninä. Hankkeen yhtenä painopisteenä on sääoloista suoraan riippuvainen maataloustuotanto, jolla on sekä välitön tulovaikutus maatalousvaltaisten alueiden talouteen että välillinen vaikutus kuluttajahintainflaatioon ja tätä kautta elintasoon alueilla. Monitieteiseen tutkimushankkeeseen osallistuu taloustieteen, maantieteen ja ilmastotieteen  asiantuntijoita. 

Lisätietoja antaa tutkija Simo Leppänen, simo.leppanen(at)aalto.fi

Choices of Russian Modernisation (2012-2017)

The Finnish Centre of Excellence in Russian Studies – Choices of Russian Modernisation is a Centre of Excellence funded by the Academy of Finland for years 2012-2017. In the Centre of Excellence modernisation in Russia is understood as a set of choices made under certain structural conditions. As the traditional frameworks, theories and concepts of individual disciplines are clearly inadequate for analysing the contradictory developments in Russia, the Centre of Excellence strives to redefine the agenda on Russian modernisation. The multidisciplinary research conducted in the Centre of Excellence will produce a new paradigm into Russian studies. At the same time, it will also provide a new platform for policy implications at the most fundamental level of EU-Russia relations.

The CoE is coordinated by the Aleksanteri Institute. Besides researchers from the Aleksanteri Institute, it consists of researchers from the Department of Modern Languages (Russian language and literature) at the University of Helsinki and the School of Management (Politics) at the University of Tampere. In addition, several distinguished scholars both from Finland and abroad are involved as associated partners, including those from CEMAT (Aalto University) and the European University at Saint Petersburg, Russia.

Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen (2012-2014)

Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä metsäsuunnitteluun ja puunhankintaan, metsäteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä puuenergian käyttöön. Konkreettisia tavoitteita on asetettu useita. Metlan MOTTI-metsänkasvatusohjelmistoa muokataan Karjalan tasavallan olosuhteisiin sopivaksi. Puunkorjuuseen ja logistiikkaan kehitetään paikkatietoon perustuvia päätöstukijärjestelmiä. Pysyviä puunkorjuun ja metsäteiden rakentamisen mallikohteita perustetaan Petroskoin yliopiston maille. Myös koulutusohjelmien kehittämiseen panostetaan – hankkeen aikana tutustutaan hyviin käytäntöihin niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

Julkaisut ja tulokset kootaan Metlan ylläpitämään venäjänkieliseen www.lesinfo.fi tietopalveluun, jota näin kehitetään entistä aktiivisemmaksi tiedonvälityskanavaksi ja metsäalan toimijoiden tapaamispaikaksi rajan molemmin puolin.

Yhteyshenkilö: tutkija Elina Välkky, Luke, puh. 029 532 5188, elina.valkky(a)luke.fi

NEO-BEAR – Neoliberal governance and sustainable development in the Barents Euro-Arctic Region (2012-2013)

Barentsin alueen poliittista taloutta tarkastelevan tutkimusverkoston (Barents International Political Economy, BIPE) yhteisessä kaksivuotisessa jatkohankkeessa tarkastellaan valtion roolia kestävän kehityksen edistäjänä eri puolilla Barentsin aluetta. Aihetta lähestytään paikallisten yhteisöjen näkökulmasta. Hankkeeseen osallistuu pohjoismaisia ja venäläisiä tutkijoita Lapin yliopiston kestävän kehityksen tutkimusryhmästä, Barents-instituutista Norjasta, Kuolan tiedekeskuksesta ja Syktyvkarin yliopistosta Venäjältä sekä Uumajan yliopistosta Ruotsista.

Lisätietoja antaa tutkimusprofessori Monica Tennberg, Lapin yliopiston Arktinen keskus, monica.tennberg(at)ulapland.fi

Lue lisää Arctic Centre

Finnish–Russian Forest Academy 2 – Extension and Piloting (2012-2014)

Luonnonvarakeskus (Luke) toimii partnerina Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimassa hankkeessa ”Finnish–Russian Forest Academy 2 – Extension and Piloting”. Hankkeessa kehitetään suomalais-venäläinen metsäalan asiantuntijakeskus, joka toimii koordinoivana elimenä metsäalan opetuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämishankkeissa Suomen ja Venäjän välillä. Metlan toteuttamassa osiossa tarkastellaan Venäjän metsäpolitiikan viimeaikaisten muutosten vaikutuksia sekä selvitetään suomalaisten ja venäläisten toimijoiden näkemyksiä metsäsektorin liiketoimintaympäristöstä. Lisäksi kartoitetaan ja kuvataan tärkeimpiä tutkimusta vaativia teemoja erityisesti metsien käytön, metsien inventoinnin ja lainsäädännön aloilta.

Lue lisää

Venäjä metsäalan toimintaympäristönä ja metsäteollisuuden markkinakilpailijana (2011-2013)

Luonnonvarakeskuksen hankkeen tavoitteena on tarkastella Venäjän metsäsektorin käynnissä olevia muutoksia, jotka liittyvät erityisesti metsä- ja tullipolitiikkaan, Venäjän rooliin metsätuotteiden vientimarkkinoilla ja Venäjän kotimarkkinoilla, venäläiseen puutuoteklusteriin ja puurakentamisen mahdollisuuksiin Venäjällä. Muutoksia tarkastellaan erityisesti Suomen metsäsektorin näkökulmasta. Hanke tuottaa tietoa, joka auttaa suomalaisia metsäsektorin toimijoita varautumaan, sopeutumaan ja reagoimaan Venäjän ja Suomen metsäsektoreiden toimintaedellytyksissä ja tuotemarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja etsimään keinoja liiketoiminnan kehittämiseen.

Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (2010-2012)

Luonnonvarakeskus hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään Venäjän metsätalouden internetpalvelua (www.idanmetsatieto.info) sekä Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) metsätietopalvelua (www.metla.fi/metinfo/kie). Idän metsätieto -palvelua päivitetään viikottain Venäjän metsätalouteen liittyvien uutisten osalta erityisesti venäläisiin lähteisiin perustuen. Uutta sisältöä luodaan seuraamalla ja analysoimalla Venäjän metsäsektorin toimintaa ja kehitystä sekä venäläistä metsätutkimusta. Venäjän puolella lisätään tietoa Suomen metsäsektorista venäjänkielisen rinnakkaissivuston www.lesinfo.fi kautta.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis