Puunjalostusteollisuuden Venäjän liiketoiminnan ja toimintaympäristön nykytila ja kehitysnäkymät - Suomalaisyritysten tilannearvio

Tutkimus tarjoaa ajankohtaista tietoa alalla Venäjällä tapahtuvasta ja sinne suuntautuvasta liiketoiminnasta. Tarkastelun kohteina ovat yritysten liiketoimintaan ja investointi-ilmapiiriin vaikuttavat politiikkatoimet, hallinnollinen ympäristö sekä markkinoiden ja kilpailun tila ja kehitys. Huomiota saa osakseen myös epävirallinen toimintaympäristö. Tieto perustuu kyselyllä ja haastattelemalla kerättyyn aineistoon.

Venäjän liiketoiminta ei tuota muuhun liiketoimintaan nähden oleellisesti paremmin. Laajentamissuunnitelmissaan yritykset ovat varovaisen optimistisia. Harva yritys suunnittelee Venäjälle tuotantotoiminnan aloittamista. Lähialueet ja Venäjän suurimmat läntiset väestökeskukset ovat ensisijaisen mielenkiinnon kohteita. Markkinointiyhteistyötä tehdään harvoin. Asiakassuhteiden rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen on haaste. Venäjän tuontitullaus muodostaa vakavan pullonkaulan vientitoiminnalle. Helppona ei myöskään ole asiakastoimitusten järjestäminen, myyntikanavan löytäminen ja asiakasrahoituksen järjestäminen.

WTO-jäsenyys nähdään lisävakuutena poliittisesta vakaudesta ja osoituksena Venäjän sitoutumisesta olosuhteiden kehittämiseen. Investointikannustimet vaikuttavat myönteisesti investointi-ilmapiiriin, mutta ovat riittämättömiä parantamaan yritysten investointihalukkuutta. Huomion kohteina ovat erillisten politiikkatoimien sijaan poliittis-hallinnolliseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Korruption suhteen näyttäisi muutosta tapahtuneen. Suomen tuotantolaitosten venäläisen raakapuun käyttöön ei suunnitella oleellisia muutoksia. Tuonnin kiintiöinti, uusi veromenettely ja vientilupajärjestelmä ovat kaventaneet tullialennusten myönteisiä vaikutuksia. Tuotanto- ja liiketilojen hankinnan osalta pulmallista on erityisesti rakennuslupien saanti. Puuraaka-aineen hankintaa vaikeuttavat tutut metsien laatuun, puun korjuuseen, kaukokuljetukseen ja logistiikkaan liittyvät ongelmat. Metsäpolitiikan saralla Venäjällä on tapahtunut useita myönteisiä muutoksia. Ylipäätään kaivataan laajaa sopimista metsäpolitiikan päämääristä ja metsien käytön normiohjauksen väljentämistä. Uusi metsälaki on askel oikeaan suuntaan.

Metlan työraportti 306: Puunjalostusteollisuuden Venäjän liiketoiminnan ja toimintaympäristön nykytila ja kehitysnäkymät - Suomalaisyritysten tilannearvio

Tagit: Liiketoimintaympäristö, Kauppapolitiikka, Talous, Tuonti, Vienti

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis